MENTORSメンターリスト

kono-ryoji

河野良治

秀明大学
総合経営学部
教授・博士(経営学)

博士(経営学)
山形大学大学院VBL 中核研究機関研究員
早稲田大学アジア太平洋研究センター 助手(起業・MOTを担当)
高松大学経営学部 講師(起業関係科目、インターンシップ、経営学を担当)
長野大学企業情報学部 准教授(事業計画論、イノベーション論、インターンシップを担当)
筑波大学 国際産学連携本部技術移転マネージャー
関西外国語大学英語国際学部准 教授
2022年4月より現職。

専門分野:起業戦略、産学連携によるイノベーション、ベンチャー企業・中小企業経営、起業家研究、アントレプレナーシップ

起業家メンター

投資家メンター

専門家メンター